Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Unlocking education, nieuwsbrief no. 1

Afgelopen weekend hebben de ondertekenaars van de petities -als zij daar toestemming voor hebben gegeven- een nieuwsbrief ontvangen met een update over de stand van zaken in de campagne Unlocking education, for growth without limits. De nieuwsbrief staat ook online in onze Pleio werkruimte en op deze site.

Beste ondertekenaar,

Op de eerste plaats willen we je graag bedanken voor het ondertekenen van de petitie voor het verplichte gebruik van open standaarden in het onderwijs. Je hebt daarbij aangegeven dat we je via de mail op de hoogte mogen houden en van die gelegenheid maken we nu graag gebruik. Deze mail is zowel Nederlands- als Engelstalig, vanwege het internationale karakter en de Nederlandse oorsprong van de petitie.

Dear supporter,

First of all we would like to thank you for supporting the petition to make the use of open standards mandatory for educational institutions in the Netherlands. While doing so you have indicated that you allow us to inform you by e-mail, we would like to do so now. This e-mail is both in Dutch and English, because of the international character and Dutch origin of the petition (for English, see below).

Inhoud

1. Wat is tot dusver bereikt
2. Waar zijn we op dit moment mee bezig
3. Hoe jij kunt helpen

Wat hebben we al bereikt?

De campagne heeft de aandacht getrokken van de Tweede Kamer en verschillende media. De GroenLinks-fractie heeft naar aanleiding van de open brief en de petitie vragen gesteld aan de minister van Onderwijs. Uit de antwoorden van minister Van Bijsterveldt bleek dat zij weliswaar achter het open standaardenbeleid staat, maar tegelijkertijd niet van plan is om leveranciersafhankelijkheid aan te pakken. Wij hebben een uitgebreide reactie geschreven en dat vormde de basis voor een tweede ronde vragen. De GroenLinks-fractie heeft ons gevraagd die vragen te formuleren en dat is inmiddels gebeurd.

05-10-2011: Arjan el Fassed en Jesse Klaver (GroenLinks) stellen Kamervragen aan MinOCW over de petitie en de open brief
http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148

28-10-2011: MinOCW geeft antwoord op Kamervragen
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf

04-11-2011: uitgebreide reactie op antwoorden van MinOCW
http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/

We zijn er ook in geslaagd ons verhaal via de media naar buiten te brengen. In de decemberuitgave van C’t Magazine stond een artikel over de campagne. In Linux Magazine van deze maand staat een hoofdartikel van twee pagina’s, inclusief een reactie van Schoolmaster, het bedrijf achter Magister. Het bedrijf is niet blij met onze campagne, noemt de actie eigenlijk complete onzin. De reactie van Schoolmaster laat zien dat zij in ieder geval niet bezig zijn om het open standaardenbeleid van de overheid serieus te nemen. Tot slot heeft digitale burgerrechtenorganisatie EDRi in haar nieuwsbrief een artikel over de campagne opgenomen.

Artikel EDRi:
http://www.edri.org/edrigram/number9.22/unlocking-education-netherlands

De stap naar een Europese campagne hebben we een paar weken geleden gezet. De Free Software Foundation Europe (FSFE) schaart zich achter ons werk en we werken nu nauw samen om de uiteindelijke doelen te bereiken. De leiding van de campagne wordt gedeeld door Jan Stedehouder en Mark Lamers, de coördinator van FSFE voor Nederland.
We werken aan een goed plan voor de campagne. Immers, het realiseren van nieuwe wetgeving voor het onderwijs vereist inzet op verschillende sporen.

FSFE: Nederlandse overheid draagt toegang tot onderwijs over aan Microsoft
http://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.nl.html

FSFE campagnepagina:
http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.nl.html

Voor de samenwerking tussen de Nederlandse vrijwilligers en de internationale fellows van FSFE maken we gebruik van verschillende tools voor communicatie en co-creatie. Om de Nederlandstalige activiteiten te volgen ben je van harte welkom in de online werkruimte op Pleio. De FSFE maakt gebruik van een mailinglist, waarvoor je je hier kunt aanmelden.

Pleio workspace:
https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/

Mailing list:
https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl

De campagne heeft inmiddels ook een nieuwe naam gekregen. In het Engels spreken we over ‘Unlocking education, for growth without limits’. De Nederlandse naam is ‘Open toegang tot onderwijs, voor groei zonder grenzen’.

Waar zijn we mee bezig?

Goede PR helpt bij het op de agenda zetten van het onderwerp, maar voor het realiseren van nieuwe wetgeving is meer nodig. In deze periode vormen we teams die zich met de volgende activiteiten bezig gaan houden:

1. het samenstellen van een whitepaper over goede alternatieven voor Magister die wel aan de vereiste van open standaarden voldoen;
2. het samenstellen van een overzicht van problemen die ouders en leerlingen ondervinden door het gebruik van gesloten standaarden;
3. het schrijven van een handreiking voor scholen die hun leerlingen niet langer leveranciersspecifiek willen scholen;
4. het onderzoeken van de toegankelijkheid van online schoolgebouwen;
5. het onderzoeken van de precieze relatie tussen Silverlight en Moonlight;
6. het benaderen en informeren van de Tweede Kamerfracties, en het ondersteunen bij het realiseren van een nieuwe motie en wetgeving;
7. het benaderen van relevante maatschappelijke en onderwijsorganisaties om zodoende het draagvlak te verbreden onder de campagne;
8. het indienen van klachten bij scholen die met Magister werken en daardoor leerlingen buitensluiten, zo nodig uitmondend in juridische procedures;
9. het informeren van ouders en leerlingen over de beste manier om problemen met gesloten standaarden aan te kaarten bij hun scholen.

Dit is best veel en misschien zelfs wat overweldigend, maar wel noodzakelijk. Het gaat hier over het doorvoeren van een verandering in het onderwijsveld met een onderwerp (Open Standaarden) waar het ministerie van Onderwijs de afgelopen vier jaar maar weinig mee heeft gedaan.

Hoe kunnen jullie helpen?

De campagne ‘Unlocking education’ is gebaat bij het volgende.

1. Schrijf er over op je weblog, via de sociale media, in kranten en tijdschriften
Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan snappen waarom we deze campagne voeren, waarom het niet alleen een probleem is in Nederland, en hoe eenvoudig de oplossing eigenlijk is.

2. Stel tijd beschikbaar
Er zijn veel grotere en kleinere klussen: onderzoek, uitzoeken, samenvatten, testen, schrijven, et cetera. We zouden graag een lijst samenstellen van mensen die we direct kunnen benaderen voor concrete klussen. Dus laat het ons gerust weten. Voel je ook vrij om op basis van de informatie op Pleio of de FSFE-mailinglist naar voren te stappen en te zeggen: “Dat doe ik wel”.

Actuele klussenlijst:
https://www.pleio.nl/pg/pages/view/505393/klussenlijst

3. Draag financieel bij
We maken maximaal gebruik van gratis tools en tijd en energie van vrijwilligers, maar helemaal zonder kosten zal het niet blijven. De juridische procedures gaan straks geld kosten. Onze advocaat heeft al aangegeven niet de hoofdprijs te rekenen, maar iedere stap richting de rechtbank kost geld. Vandaar ook de oproep om via je donatie de campagne te ondersteunen (In Nederland, Duitsland en Zwitserland zijn jouw bijdragen aftrekbaar voor de belastingen).

FSFE donatiepagina:
http://fsfe.org/donate/donate.en.html

We willen je graag op de hoogte houden van de campagne. Dat gaan we niet vaak doen, alleen als er echt iets te melden is. Maar als je geen prijs stelt op een volgende e-mail, laat het dan even weten. Wij halen jouw naam dan uit ons bestand.

Bedankt voor jouw ondersteuning,

Mark Lamers en Jan Stedehouder

================================================================

Newsletter in English

Dear supporter,

First of all we would like to thank you for supporting the petition to make the use of open standards mandatory for educational institutions in the Netherlands. While doing so you have indicated that you allow us to inform you by e-mail, we would like to do so now. This e-mail is both in Dutch and English, because of the international character and Dutch origin of the petition.

Contents

1. What has been achieved so far
2. What is going on right now
3. How you can help

What has been achieved so far

The campaign has drawn attention from both Parlaiment and various media. In the light of the open letter and the petition the GroenLinks party has put questions before the Minister of Education. From the answers of minister Van Bijsterveldt can be concluded that though she is supporting the open standards policy, she is not planning to take on vendor lockin. We have drawn up an extensive response wich was basis for a second round of questions. The Groen Links party has asked us to formulate these questions which meanwhile has been done.

05-10-2011: Questions by Parliament (Arjan el Fassed and Jesse Klaver (GroenLinks)), for the Minister of Education, about the petition and the open letter:
http://www.ikregeer.nl/documenten/kv-132148

28-10-2011: Response by Minister of Education
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/28/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs/beantwoording-kamervragen-gebrek-open-standaarden-voortgezet-onderwijs.pdf

04-11-2011: Response to the Minister of Education, by the campaign team
http://www.janstedehouder.nl/2011/11/04/toenemende-leveranciersafhankelijkheid-geen-probleem-voor-minister-van-onderwijs/

We also succeeded in getting our story out through the media. The december edition of C’t magazine featured an article about the campaign. This months’ Linux Magazine features a two-page lead article, inclusing a response from Schoolmaster, the company behind Magister. The company is not happy with our campaign, actually it states the campaign is complete nonesense. Schoolmaster’s response shows that they at the least are not taking the Dutch governments open standards policy seriously. To conclude: the digital civilrights organisation EDRi included an article on the campaign in their newsletter.

Artikel EDRi:
http://www.edri.org/edrigram/number9.22/unlocking-education-netherlands

A few weeks ago we made the step to a European campaign. The Free Software Foundation Europe (FSFE) has joined our efforts and we are working closely together the achieve our goals. Leadership of the campaign is shared by Jan Stedehouder en Mark Lamers, the FSFE coordinator for the Netherlands. We are working on a sound plan for the campaign. After all realising new legislation for education requires effort on various tracks.

FSFE: Dutch government hands over education’s keys to Microsoft
http://fsfe.org/news/2011/news-20111107-01.en.html

FSFE campaign page:
http://fsfe.org/campaigns/nledu/nledu.en.html

To facilitate the cooperation between the Dutch volunteers and the international fellows of the FSFE we make use of various tools  for communication and co-creation. In order to follow the Dutch activities we welcome you in the online workspace at Pleio. The FSFE uses a mailinglist, for wich you can register here.

Pleio workspace:
https://www.pleio.nl/pg/groups/502596/campagne-open-onderwijstoegang/

Mailing list:
https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl

Meanwhile the campaign has changed name. In English we refer to ‘Unlocking education, for growth without limits’. The Dutch name is ‘Open toegang tot onderwijs, voor groei zonder grenzen’.

What is going on right now

Strong PR helps in getting attention for the issue, but more is needed to achieve new legislation. We are setting up teams to take care of the following:

1. Writing a whitepaper on solid Magister alternatives that comply with the Open Standards requirement;
2. Compiling a list of issues, resulting from the use of proprietary standards, that parents and students run into;
3. Writing a guide for schools that want to train vendor-independent skills to their students;
4. Researching the accessibility of online school environments;
5. Researching the exact relationship between Silverlight and Moonlight;
6. Lobbying Parliament, and supporting it in passing new legislation;
7. Approaching relevant (educational) organisations to broaden support for the campaign;
8. Filing complaints with schools that use Magister and, if needed, start legal procedures against them;
9. Informing parents and students on how to address issues with proprietary school to their school boards.

Granted, this is a lot of work and might appear overwhelming. But it is necessary as well. We are trying to implement changes in the field of education on an issue (Open Standards) the ministry of Education mostly ignored in the last four years.

How you can help

You can support the ‘Unlocking education’ campaign by the following:

1. Write about it on your blog, via social media, in newspapers and magazines. It’s important that as many people as possible understand why this campaign is important, and not just for the Netherlands, and how simple it is to solve the problem that we are addressing.

2. Offer some of your time
There’s a lot of work to be done: research, fact finding, summarizing, testing, writing, et cetera. We would like to compile a list of volunteers that we can approach directly for specific tasks. So please inform us if you are available to help out. Via the Pleio workspace and the FSFE mailinglist we will also put out requests for assistance. Feel free to step forward and say: “Let me take care of that”.

Things to do:
https://www.pleio.nl/pg/pages/view/505393/klussenlijst

3. Contribute financially
This campaign leverages free tools and the time and energy of our volunteers. But it won’t be without costs for long. Especially the legal procedures will incur costs. Our lawyer won’t charge his normal fees, but other legal costs stay the same. Your donation is much appreciated (Your donations are tax deductable in the Netherlands, Germany and Switzerland).

FSFE donation page:
http://fsfe.org/donate/donate.en.html

We’d like to keep you updated on our campaign, but only when we have solid news. However, if you prefer to opt-out for the next e-mail, please reply and let us know. We won’t bother you next time.

Thank you very much for supporting the Unlocking education – campaign,

Mark Lamers en Jan Stedehouder

Reageren is niet meer mogelijk..

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.