Hypeocratie

Uitgesteld

Een blanke, in een gekleurde wereld

Uitgesteld

Onderwijsvernieuwing: mens of technologie?

Drieëntwintig jaar geleden begon ik te werken in het omvangrijkste programma voor onderwijsvernieuwing op Curaçao sinds de invoering van de Mammoetwet. Onder aanvoering van een –ik mag wel zeggen- sluwe directeur van de schooladviesdienst en een gedreven onderwijskundige probeerden we het lager onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs naar een hoger plan te tillen. De pijlers van het programma waren het moderniseren van de leerplannen en lesmaterialen, het mogelijk maken van onderwijs in de moedertaal met een stevige inzet op vreemde talenonderwijs en –essentieel- het beter toerusten van de leerkrachten. Zij deden het meeste werk bij het opstellen van de leerplannen, bij het schrijven van nieuwe lesmethoden, met een kwaliteitsborging vanuit het SLO. Het (toen nog) VBO werd op Curaçao eerder ingevoerd dan in Nederland. 

De eerste resultaten waren positief: meer zelfvertrouwen bij de leerlingen, betere leerprestaties. Centraal in de onderwijsvernieuwing stond de leerkracht en zijn/haar inzet om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven. De nieuwe lesmethoden waren prima, maar de vraag was vooral naar meer tijd met de leerlingen en minder leerlingen per klas. Helaas kwam van het vernieuwingsprogramma veel minder terecht dan wat de bedoeling was. Politiek-bestuurlijke onkunde aan de Curaçaose kant en beschamend neo-kolonialisme aan de Nederlandse kant hebben de vernieuwing om zeep geholpen. Een voorbeeldje van het laatste: we mochten Nederlandse financiering niet gebruiken om hoogwaardig, aanvullend lesmateriaal aan te schaffen in het Caraïbisch gebied, wel om uit Nederland erg dure en niet-passende lesmethoden af te nemen. 

De vruchten van een mislukte onderwijsvernieuwing 

Medio 2001 ging ik in [. ..]

→ Lees verder: Onderwijsvernieuwing: mens of technologie?

Onderzoek bewijst: NOiV-beleid volstrekt gefaald in het onderwijs

Tijdens de campagne Open Onderwijstoegang moesten we de conclusie (opnieuw) trekken dat van het open standaardenbeleid, een van de pijlers van Nederland Open in Verbinding, in het onderwijs volstrekt niets terecht was gekomen. In het voorjaar 2012 stelde de Minister van Onderwijs, in antwoord op kamervragen, dat er wat haar betreft weinig problemen waren rond het gebruik van open standaarden in het onderwijs. Onderzoeker Mathieu Paapst, die 10 januari promoveert op een onderzoek naar de invloed van het open source en open standaardenbeleid op de Nederlandse aanbestedingspraktijk, zet hier vraagtekens bij. Zijn onderzoek toont aan dat van toepassing van het open standaarden- en open source beleid in het onderwijs nauwelijks sprake is en dat de minister geen enkele stap heeft gezet om het plan Nederland Open in Verbinding te verankeren voor de onderwijssector. De onderwijssector sluit willens en wetens Open ICT uit in aanbestedingen Paapst heeft in zijn onderzoek onder andere gekeken naar het uitspreken van een (verboden) directe of indirecte voorkeur voor gesloten software in aanbestedingen. Onder het uitspreken van een directe voorkeur valt bijvoorbeeld het vragen van specifieke producten, maar bijvoorbeeld ook het stellen van eisen aan de leverancier die erop neerkomen dat deze gecertificeerd is voor een specifieke leverancier. Hij citeert uit een onderwijsaanbesteding het volgende: De hardware moet standaard worden geleverd met een besturingssysteem dat geschikt is voor de Microsoft Campuslicentie. Op deze hardware met dit besturingssysteem moet zonder prestatieverlies de in het MBO gebruikelijke educatieve en administratieve software [. ..]

→ Lees verder: Onderzoek bewijst: NOiV-beleid volstrekt gefaald in het onderwijs

UWV winnaar Gouden Webrazzie, Magister meeste nominaties

Ondanks de 200 nominaties voor Schoolmaster/ Magister heeft de jury toch besloten de Gouden Webrazzie 2012 toe te wijzen aan het UWV. Vervelend voor ons, maar toegestaan volgens de regels van de competitie. En, eerlijk is eerlijk, de onderbouwing van de beslissing is alleszins redelijk. De jury heeft gekozen voor de mensen die niet de vrijheid hebben een alternatief te gebruiken, zoals doven en slechthorenden richting het UWV. Over onze nominatie schreef de jury: Linux is een besturingsprogramma voor je computer. Volgens de mensen die schoolmaster.nl nomineerden kun je met Linux niet gebruik maken van de online schoolomgeving Magister. Vrijwel alle nomineerders die iets invulden gaven aan goed te kunnen zien en horen en zij maken geen gebruik van hulpapparatuur zoals een brailleregel of vergrotingsapparatuur. Deze groep heeft de keuze om een ander besturingsprogramma te gebruiken, ook al willen velen van hen dit niet. En hier zit een les in, voor ons. De kracht van de campagne Open Onderwijstoegang was dat wij het probleem met Magister aanpakten vanuit de open standaarden en de webtoegankelijkheidsrichtlijnen, vanuit het uitsluiten van leerlingen om volledig en volwaardig gebruik te kunnen maken van het online schoolgebouw. Wij hebben er vorig jaar geen anti-Microsoft/ pro-Linux campagne van gemaakt. Daar winnen we het simpelweg niet mee. Om die reden schreef ik bij de nominatie van Schoolmaster/ Magister ook het volgende: Schoolmaster is verantwoordelijk voor het pakket Magister. Het is al geruime tijd bekend dat Magister, door het gebruik van Silverlight, onvoldoende toegankelijk [. ..]

→ Lees verder: UWV winnaar Gouden Webrazzie, Magister meeste nominaties

Onderwijsminister toont definitief falen open standaardenbeleid aan

De minister van Onderwijs heeft de tweede set vragen over het open standaardenbeleid beantwoord. Dat de minister er dit keer wat meer tijd heeft genomen voor het beantwoorden van die vragen is niet zo’n probleem. De vorige keer werd de klus snel afgeraffeld en moesten we de conclusie trekken dat de minister geen problemen had met leveranciersafhankelijkheid. De tweede set vragen hebben we kunnen crowdsourcen zodat er een maximale input was vanuit het veld. Dat had een goed signaal richting de minister moeten zijn, maar helaas. Uit haar antwoorden blijkt dat ze niet alleen geen probleem heeft met leveranciersafhankelijkheid, maar ook dat ze de leverancier die het probleem heeft veroorzaakt – Schoolmaster- op de blauwe ogen geloofd dat er echt geen probleem is met de toegankelijkheid van Magister (ja, voor die rare Linuxgebruikers, en mensen die Opera als webbrowser willen gebruiken). De reacties op Webwereld waren glashelder: Schoolmaster neemt al geruime tijd een loopje met de waarheid, ook in het artikel waarin het -heel toevallig- bezweert dat Magister en Silverlight toekomstvast zijn. Dat gezaghebbende Microsoftwatchers Silverlight al hebben gekenmerkt als een aflopende technologie en dat Schoolmaster ´vergeten´ is de Blackberry te noemen in het overzicht, dat maakt voor deze minister niets uit. Ja, ze gaat wel met Schoolmaster praten. Wat is daar mis mee?

[. ..]

→ Lees verder: Onderwijsminister toont definitief falen open standaardenbeleid aan

Geen BYOD zonder Open Onderwijstoegang

Louis Hilgers (van onder andere ICTnieuws) stuurde me eerder deze week een aantal vragen over BYOD in het onderwijs. Hij werkt aan een stuk voor Kennisnet dat al eerder artikelen plaatste over BYOD en vraagt input bij verschillende mensen. Mijn naam dook in zijn Twitterfeed op (dank voor de aanbevelingen ). Nu zit ik midden in het onderwerp ‘Bring your own device’ met een boek dat over een paar maanden uit moet komen. De vragen van Louis vormden een prima gelegenheid om eens vast te leggen hoe ik sta tegenover BYOD in het onderwijs. Niet geheel toevallig zie ik daar belangrijke raakvlakken met de campagne Open Onderwijstoegang. Simpel gezegd, scholen met een online omgeving die het installeren van gesloten webtechnologie vereist (‘slechts’ 70% van de scholen) kunnen geen BYOD-beleid voeren. Op naar de vragen en mijn antwoorden.

1. Wat is jouw definitie van BYOD?

Ik hanteer, denk ik, een erg ruime definitie. BYOD gaat mijns inziens over het gebruik van eigen devices, applicaties en diensten (denk aan online diensten als Dropbox, Evernote, Prezi etcetera) binnen een zakelijke omgeving. Het gaat om de tools die ik als professional nodig acht om mijn werk op de best mogelijke manier uit te voeren. ‘Bring your own device’ is dan niet beperkt tot smartphones, tablets, laptops en/of desktops.

2. Welke devices zijn in dat verband relevant voor het onderwijs?

Met de bovenstaande definitie in het achterhoofd zijn alle devices relevant. De vraag moet mijns inziens eerder zijn of alle devices even praktisch zijn voor leertaken. [. ..]

→ Lees verder: Geen BYOD zonder Open Onderwijstoegang

Geen BYOD zonder Open Onderwijstoegang

Louis Hilgers (van onder andere ICTnieuws) stuurde me eerder deze week een aantal vragen over BYOD in het onderwijs. Hij werkt aan een stuk voor Kennisnet dat al eerder artikelen plaatste over BYOD en vraagt input bij verschillende mensen. Mijn naam dook in zijn Twitterfeed op (dank voor de aanbevelingen ). Nu zit ik midden in het onderwerp ‘Bring your own device’ met een boek dat over een paar maanden uit moet komen. De vragen van Louis vormden een prima gelegenheid om eens vast te leggen hoe ik sta tegenover BYOD in het onderwijs. Niet geheel toevallig zie ik daar belangrijke raakvlakken met de campagne Open Onderwijstoegang. Simpel gezegd, scholen met een online omgeving die het installeren van gesloten webtechnologie vereist (‘slechts’ 70% van de scholen) kunnen geen BYOD-beleid voeren. Op naar de vragen en mijn antwoorden.

[. ..]

→ Lees verder: Geen BYOD zonder Open Onderwijstoegang

Open Onderwijstoegang: stappen vooruit, stappen achteruit

De campagne Open Onderwijstoegang wil –in essentie- iets heel eenvoudigs. We willen graag dat toegang tot het onderwijs in alle opzichten blijft gewaarborgd. Daarom wijzen wij op de barrières die worden opgeworpen door het implementeren van technische oplossingen die niet zijn gebaseerd op open standaarden. Dat –zo lijkt het- niet op voorhand wordt nagedacht over de consequenties van dergelijke beslissingen werd afgelopen week weer eens duidelijk.

iPad: verkeerde oplossing voor een (reëel?) probleem

De Tabor D’Ampte school (Hoorn) heeft maar besloten dat de ouders een iPad moeten aanschaffen voor de leerlingen, want dat is zo handig. Minder boeken te sjouwen, beter voor de ruggetjes van de brugklassers. Met het gewicht van mijn eigen schooltas nog in het geheugen gegrift ben ik een groot voorstander van alle initiatieven die daar iets aan kunnen veranderen. Maar wellicht moeten we dan eerst eens beginnen bij de educatieve uitgevers, want die zijn er in de loop der jaren goed in geslaagd om de methoden én omvangrijker (meerdere lesboeken en werkboeken per leerjaar) én duurder te maken. Gelukkig kun je de boeken een aantal jaar gebruiken, dat scheelt. De overstap naar een iPad (daarover straks meer) maakt het mogelijke om digitale lesboeken te gebruiken. Die zijn inderdaad lichter dan fysieke lesboeken. Maar ja, ze gaan ook maar één jaar mee. Of worden de licenties daarop aangepast zodat een school het digitale lesboek meerdere jaren achtereen mag blijven gebruiken (zonder meerkosten). Ik ben dan toch benieuwd hoe dat met de licenties gaat, want de lesboeken komen op de [. ..]

→ Lees verder: Open Onderwijstoegang: stappen vooruit, stappen achteruit

Tweede Kamer wil toelichting op gebrekkige uitvoering open standaardenbeleid ministerie van Onderwijs

De minister van Onderwijs moet maar eens duidelijk maken òf en op welke wijze het open standaardenbeleid in de praktijk wordt vormgegeven. Arjan el Fassed en Jesse Klaver (GroenLinks) waren niet te spreken over de antwoorden van de minister op eerdere vragen over problemen die zijn ontstaan door het gebruik van gesloten webtechnologie in het onderwijs. Zeventig procent van de scholen in Nederland maakt gebruik van het pakket Magister voor haar online schoolgebouw. Door het gebruik van Silverlight als onderliggende technologie is het platform niet toegankelijk door 5 tot 10% van de leerlingen, en dat is nog los van leerlingen die vanwege visuele of motorische beperkingen niet met dit soort sites uit de voeten kunnen.

El Fassed en Klaver willen nu precies weten wat het ministerie van Onderwijs zelf doet met open standaarden, of zij hierin een voorbeeldrol vervult richting de onderwijsinstellingen en wat er de afgelopen jaren werkelijk is gebeurd in het onderwijsveld onder de paraplu van het actieplan Nederland Open in Verbinding. Zij vragen de minister ook of enige druk op het gebruik van open standaarden, onder andere bepleit door het Forum Standaardisatie, wenselijk is. Want schermen met de lijsten met open standaarden is mooi, maar als het papieren tijgers blijven schiet het ook niet op. De GroenLinks kamerleden willen van de minister weten wat zij verder gaat doen met het open standaardenbeleid nu het programmabureau NOiV is opgehouden met haar werk en Kennisnet er niets meer mee doet.

De kamerleden zouden graag zien dat er een goed onderzoek [. ..]

→ Lees verder: Tweede Kamer wil toelichting op gebrekkige uitvoering open standaardenbeleid ministerie van Onderwijs

BYOD in het onderwijs: meer dan een device alleen

Een leuke afbeelding die kort en krachtig aangeeft waar het probleem van BYOD in een leslokaal op neer kan komen. Op Mr. G. Online betoogt ook dat je als docent goed moet nadenken over hoe je eigen device in de les wilt inzetten.

Voor- en nadelen van BYOD in het onderwijs

Op Pro|Con Lists staat een overzicht van wat gezien word als voor- en nadelen van het inzetten van BYOD binnen het onderwijs, waarbij leerlingen dus met hun eigen smartphones, tablets en laptops komen en deze binnen de les mogen gebruiken. De lijst is interessant genoeg om eens goed naar te kijken, maar daarna wil ik toch stilstaan bij een aantal gerelateerde vraagstukken die alles te maken hebben met het waarborgen van de toegankelijkheid van het onderwijs. Eerst maar eens het overzicht:

[. ..]

→ Lees verder: Voor- en nadelen van BYOD in het onderwijs

Fragmenten

"Fragmenten" is mijn persoonlijke website, de plek waar ik schrijf over de projecten en thema's waar ik bij betrokken ben, de boeken waar ik aan werk. In mijn leven probeer ik vast te houden aan wat in Psalmen 34:12 staat: "Wie is de man die lust heeft in het leven, die genoeg dagen liefheeft om het goede te zien?". Of het nu gaat om open ICT, digitale geletterdheid, interculturalisatie, of geloof en spiritualiteit, ik wil er mee bezig zijn om het goede te zien. Dat vereist soms, vaak wellicht, een scherp doordringen tot de kern van de zaak, een kritische beschouwing, het wegblazen van stof en slingers.